Je zaměřena především na výzkum gastrointestinálních nádorů (rakovina žaludku, slinivky břišní, tlustého střeva a konečníku) a nádorů plic. Značného klinického významu bylo dosaženo také při výzkumu kardiovaskulárních onemocnění a výzkumu nádorů mozku, hlavy a krku.

V roce 2006 byla patentována technologie vyvinutá v Genomacu pro detekci mutací za částečně denaturačních podmínek (US patent č. 6,989,085). V roce 2009 společnost Genomac prokázala vysokou citlivost své technologie a její použitelnost při detekci cirkulující nádorové DNA – tedy při vyšetřování nádorových mutací v krvi pacientů trpících rakovinou. V následujících letech se v Genomacu cirkulující nádorová DNA stala středem výzkumu a v této oblasti bylo dosaženo nebývalých výsledků.

Vědecko-výzkumná činnost vychází z kvalifikovaného týmu pracovníků, velmi dobrého laboratorního přístrojového vybavení a spolupráce se spřátelenými klinickými pracovišti. Do vědecko-výzkumné činnosti se také aktivně zapojují studenti UK zpracováním svých bakalářských, diplomových či disertačních prací.

Grantový projekt NU22-08-00424 - Vývoj a klinické využití nové metody identifikace pacientů s rizikem rekurentních kolorektálních lézí a personalizace jejich dispenzární péče pomocí stanovení mutační nálože a klinicko-patologického fenotypu (2022-2025).

Projekt ACGT – Analýza českých genomů pro teranostiku. https://www.acgt.cz

Sledování haldin cirkulující nádorové DNA u pacientů s nádory hlavy a krku – spolupráce s ORL, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno.

NV17-31909A Vývoj multiparametrického testu nové generace pro predikci rizika rekurence kolorektální neoplázie (2017-2021)

NV17-30748A Nová metoda kombinace funkčních zobrazovacích metod a nádorové genomiky pro neinvazivní fenotypizaci a sledování efektu léčby plicních karcinomů (2017-2020)

NV15-27939A Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění (2015-2019)

TA02010672 OnkoDetect - systém pro časný záchyt nádorových markerů v periferní krvi pacientů (2012-2016)

NT14253 Epigenetické markery ovlivňující chování mozkových nádorů (2013-2015)

NT14383 Využití volné nádorové DNA jako nového cíle pro minimálně-invazivní diagnostiku a zpřesnění molekulární klasifikace kolorektálních nádorů (2013-2015)

NT13660 Hodnocení kvality multimodální péče u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu v rámci komplexních onkologických center ČR. Multicentrická studie (2012-2015)

NT13638 Klinický význam vyšetření epigenetických faktorů pro zpřesnění diagnostiky, odhadu prognózy a rizika rekurence po kurativní resekci karcinomu pankreatu (2012-2015)

NT13640 Uplatnění panelu molekulárních markerů v klinickém managementu progredujícího karcinomu žaludku (2012-2015)

NS9718 Nové možnosti využití molekulárně-diagnostických metod pro časný záchyt a vhodnou volbu léčebných modalit progredujícího nemalobuněčného karcinomu plic bázi vyšetření a monitoringu hladin hypermetylace specifických genů (2008-2011)

NS9988 Rezistence na protidestičkovou léčbu, její etiologie a možnosti ovlivnění (2008-2011)

NS9809 Využití nových molekulárně-genetických metod pro časný záchyt progrese onemocnění u pacientů s primárně resekabilním kolorektálním karcinomem na základě vyšetření cirkulujících nádorových buněk a volných nádorových nukleových kyselin (2008-2011)

NR9164 Klinické a funkční koreláty u hypertrofické kardiomyopatie v české populace (2007-2009)

NR9087 Využití molekulárních prediktorů pro optimální selekci cílené léčby nemalobuněčného karcinomu plic (2006-2008)

FI-IM3/215 Výzkum, vývoj a implementace technologie pro výrobu diagnostických kitů (2006-2008)

NR8027 Detekce a sledování genových variací ve vybraných onkogenech a tumor supresorových genech u pacientů s chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu a jejich využití v časném diagnostickém a terapeutickém procesu (2004-2006)

NR8039 Identifikace vrozených DNA polymorfismů u skupiny genů syntetické dráhy testosteronu jako faktorů genetické predispozice pro vznik a vývoj karcinomu prostaty a jejich využití pro prevenci a odhad prognózy v české populaci (2004-2006)

Karcinom žaludku a proximální polypóza žaludku, 2021

Cirkulující nádorová DNA u pacientů s rakovinou rekta, 2020

Cirkulující nádorová DNA u pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem, 2020

Nativní aspiráty vs cytologická sklíčka pro testování DNA/RNA markerů u rakoviny pankreatu, 2020

Pooperační sledování pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem pomocí ctDNA, 2019

Prognostické mutace v genech IDH1 a IDH2 u mozkových nádorů, 2018

Koncentrace erlotinibu u pacientů s pokročilými nádory plic, 2017

Tři mutace EGFR – vývoj rezistence na cílenou léčbu u pacienta s rakovinou plic, 2017

Cirkulujících nádorové buňky - kolorektální karcinom, 2016

První evropská rodina s adenokarcinomem žaludku a proximální polypózou žaludku, 2016

Molekulární charakterizace endoskopických vzorků z kolorektálních lézí, 2016

Změna sérové laktátdehydrogenázy u pacientů s nádory plic léčených erlotinibem, 2016

Mutace KRAS u pacientů s pokročilým NSCLC léčených chemoterapií druhé nebo třetí linie, 2016

Mutace IDH1/2 a methylace promotoru MGMT u pacientů s nádory mozku, 2016

Regulátoy buněčného cyklu CCND1 a CDKN1B/p27 u sporadických karcinomů žaludku, 2016

Sérový albumin - prediktor přežití u pacientů s pokročilým karcinomem plic léčených erlotinibem, 2016

Mutace KRAS u pacientů s nádory pankreatu, 2016

Amplifikace genu EGFR u pacientů s pokročilým karcinomem plic, 2016

Pemetrexed versus erlotinib ve druhé linii léčby neskvamózních nádorů plic, 2016

C-reaktivní protein v séru pacientů s pokročilým karcinomem plic, 2015

Statiny zvyšují účinnost EGFR-TKI u pacientů s pokročilým karcinomem plic s mutací KRAS, 2015

MikroRNA u rakoviny pankreatu, 2015

Varianty v miRNA regulující srdeční růst nejsou příčinou hypertrofické kardiomyopatie, 2015