Spolupráce na projektech:

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny a Lékařská fakulta MU v Brně – sledování hladin cirkulující nádorové DNA (ctDNA) u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním hlavy a krku.

Muzeum vystěhovalectví do Brazílie https://www.emigrationmuseum.cz/ – hledání příbuzného českého pradědečka brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka pomocí analýzy DNA. Více jak padesát let trvá hledání českých kořenů bývalého brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka, respektive jeho pradědečka Jana Nepomuka Kubíčka, který údajně pocházel z Třeboňska. Náš výzkumný tým se podílel na hledání českých příbuzných analyzováním a porovnáváním chromozomu Y u zájemců, kteří jsou nositeli jména Kubíček a mají opodstatněnou domněnku, že mohou být spjati s rodinou Juscelina Kubitscheka. https://radiozurnal.rozhlas.cz/co-prozradila-analyza-dna-o-puvodu-brazilskeho-prezidenta-s-ceskym-prijmenim-7670376

Elphogene – projekt oncoMonitor™, nový a unikátní diagnostický postup, který vychází z dlouhodobého výzkumu prováděného v Genomacu. Je založen na tzv. tekuté biopsii neboli vyšetření ctDNA v periferní krvi pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Účelem testu oncoMonitor™ je dlouhodobé sledování pokročilého nádorového onemocnění pacientů pro případný časný záchyt nově vzniklých metastatických ložisek.

Medifit, Ing. Kateřina Bedryč – poradenství v oblasti životního stylu a výživy. Genomac úzce spolupracuje s firmou Medifit poskytující výživové poradenství a nutriční terapii. V rámci spolupráce je v Genomacu prováděna genetická analýza metabolismu zaměřená na devět vybraných genetických dispozic, které ovlivňují schopnost udržet si nebo redukovat váhu.

CASRI, Dr. Emil Bolek, CSc. – Genomac dlouhodobě spolupracuje s vědeckým a servisním pracovištěm tělesné výchovy a sportu CASRI http://www.casri.cz/ na projektu týkajícího se vrozených dispozic u vrcholových sportovců a jejich využití k nastavení optimálního tréninku.

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Mgr. Iva Balkó, Ph.D. – spolupráce na projektu „Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti“, kde se Genomac podílel na vytipování sportovních dispozic a jejich genetické analýze.

ZOO Praha – určování pohlaví nově narozených mláďat goril pomocí analýzy DNA. Spolupráce se ZOO Praha začala během projektu České televize „Odhalení“, jehož hlavní část probíhala v letech 2005–2008, kdy Genomac určil pohlaví prvně narozeného mláděte gorily nížinné v pražské ZOO, samičky Moji. Pohlaví bylo určeno na základě detailní analýzy zaměřené primárně na Y – chromozom, který mají pouze samci. Současně bylo nutné prokázat, že tento vzorek skutečně pochází od gorilího mláděte a to potvrzením otcovství gorilího samce Richarda. To bylo zjištěno na základě analýzy 16-ti znaků DNA, obdobně jako u lidí. Následně Genomac určoval pohlaví i u dalších narozených mláďat v ZOO Praha. https://www.zoopraha.cz/vse-o-zoo/press/tiskove-zpravy/8231-pohlavi-goriliho-mladete-potvrzeno

ČZU – molekulárně-genetická část disertační práce Ing. Jiřího Koreckého: Zakládání druhé generace semenných sadů borovice lesní. Genomac se v letech 2009-2012 podílel na plošném genotypování borovic v oblastech Plasy, Skelná huť a Nepomuk.

Psychiatrické centrum Praha, prof. MUDr. Jiří Horáček – genotypování panelu vybraných polymorfismů a jejich asociace s rozvojem schizofrenie. V Genomacu bylo průběžně analyzováno 19 polymorfismů u celkem 200 pacientů.

Spoluřešitelé vědecko-výzkumných grantů:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – grant MZ NR8027, NS9809

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha – grant MZ NR8027, NT13660, NT13638, NT13640, NT14253, NT14383, NV15-27939A, NV17-31909A

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta – grant MZ NR8039, NR9164, NS9988

Fakultní nemocnice Plzeň – grant MZ NR9087, NS9718, NT13660, NV17-30748A

Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Plzni – grant MZ NV17-30748A

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – grant MZ NR9164, NS9988

Fakultní nemocnice v Motole – grant MZ NR9164, NV15-27939A

Thomayerova nemocnice – grant MZ NS9809, NV15-27939A

Fakultní nemocnice Brno – grant MZ NT13660

Masarykova univerzita / Institut biostatistiky a analýz – grant MZ NT13660

Masarykova univerzita / Lékařská fakulta – grant MZ NV15-27939A, NV17-31909A

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – grant MZ NT13660

Fakultní nemocnice Hradec Králové – grant MZ NT13660, NT14383

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – grant MZ NT13660

Ústav analytické chemie AV ČR – grant TA ČR TA02010672