Testy otcovství pro potřebu soudu a matrik

Test otcovství s vypracováním znaleckého posudku sloužící pro účely získání českého občanství (matriky) či sporů o otcovství (soudy). Odběr DNA (ze stěru z úst) se provádí v naší společnosti, spolu s ověřením totožnosti zúčastněných osob (otec, matka, dítě). Ve speciálních případech můžeme odběr provést v místě dle přání klienta.

Testy otcovství pro osobní účely

Tento test otcovství nezahrnuje ověřování totožnosti testovaných osob a slouží pouze pro osobní účely (nelze použít u soudu). Říká se mu také „anonymní test otcovství“, protože výsledná zpráva neobsahuje jména ani jiné identifikační údaje vyšetřovaných osob. Výsledky tohoto testu obdržíte standardně do 5 pracovních dnů nebo za příplatek expresně do 48 hodin.

Testy příbuzenství a vaječnosti dvojčat

DNA testy, které slouží ke zjištění jiné příbuznosti, než je otcovství (např. sourozenectví). Tyto testy vypracováváme po předchozí konzultaci a zhodnocení možností testování za individuální cenu. Dále nabízíme testy, které analýzou DNA dvojčat určí, zda se jedná o jednovaječná nebo dvojvaječná dvojčata.

Výsledkem DNA testu otcovství pro potřebu soudu a matrik je znalecký posudek, který slouží pro potřeby právních úkonů. Nemusí se při tom hned jednat o nepříjemné soudní spory, které nejčastěji zahrnují zapsání biologického otce do rodného listu dítěte, vyškrtnutí nebiologického otce z rodného listu dítěte, potřeba maminek samoživitelek označit otce svých dětí, aby se domohly patřičných práv apod. S rostoucím počtem smíšených manželství je stále častěji požadován znalecký posudek pro potřebu matrik. Ten je nezbytné doložit ve věci získání českého občanství pro dítě, které má muž s českým občanstvím se ženou jiného státního občanství.

Pro DNA test se znaleckým posudkem je vyžadován odběr a analýza DNA i matky, avšak ve výjimečných případech, kdy je matka v zahraničí bez možnosti se osobně dostavit a otec je zapsán v rodném listě dítěte, lze vypracovat i bez matky. U odebíraných vzorků (otec, matka a dítě) musí být ověřena totožnost testovaných osob (platnost dokladů totožnosti, odběr otisku pravého palce u dospělých, fotografování), a proto je odběr nutno provést v přítomnosti soudního znalce nebo jím pověřené osoby přímo v naší společnosti v Praze 6. Ve zvláštních případech může být odběr pro účely znaleckého posudku proveden i mimo Prahu. Lhůta na vypracování znaleckého posudku je 14 dní.

  • zapsání biologického otce do rodného listu dítěte
  • vyškrtnutí nebiologického otce z rodného listu dítěte
  • získání českého občanství pro dítě, jehož maminka je cizinka a tatínek Čech

Znalecký posudek lze též vypracovat dodatečně k již dříve provedenému Testu otcovství s ověřením totožnosti všech testovaných osob (otec, matka a dítě). Ten slouží pro případy, kdy zvažujete budoucí využití výsledků testu otcovství pro právní účely. Pro tento DNA test je taktéž nutné dostavit se do naší společnosti. Během Vaší návštěvy se ověří identita testovaných osob (platnost dokladů totožnosti, odběr otisku pravého palce u dospělých, fotografování). Výsledkem testu je protokol s identifikačními údaji testu (číslo případu, čísla testovaných vzorků, identifikační údaje testovaných osob - jméno, rodné číslo, výpisem 17 testovaných DNA markerů a slovním zhodnocením výsledku testu včetně pravděpodobnosti, s jakou je otcovství potvrzeno/vyloučeno. Výsledek tohoto testu poskytujeme do 5 pracovních dnů.

Odběr vzorků DNA a ověření totožnosti (Vaše návštěva u nás) trvá přibližně 45 minut. Objednat se můžete telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím on-line rezervačního formuláře ZDE

  • bez ověřování totožnosti
  • odběr DNA si provádíte sami doma
  • výsledky do 5-ti dnů nebo expresně za 2 dny

Tento test otcovství je nazýván také „anonymní“, protože nezahrnuje ověřování totožnosti testovaných osob a slouží tedy pouze pro osobní účely (nelze použít u soudu). Testované osoby mohou být otec a dítě nebo otec, dítě a matka (v obou případech zůstává cena testu stejná). Je možné stanovit otcovství i u více dětí – více informací ZDE. Odběr DNA si testované osoby provádí samy pomocí odběrové sady, kterou pro tento účel zasíláme poštou. Lze si tak odběr provést v soukromí domova. Případně je možné provést odběr v naší společnosti v Praze 6 po předchozím objednání ZDE.

Výsledkem testu otcovství jsou identifikační údaje testu (číslo případu, čísla testovaných vzorků), výpis 17 testovaných DNA markerů, slovní zhodnocení výsledku testu včetně pravděpodobnosti, s jakou je otcovství potvrzeno/vyloučeno. Výsledky obdržíte standardně do 5 pracovních dnů nebo za příplatek expresně do 48 hodin.

Test příbuznosti slouží ke zjištění jiných příbuzenství, než je otcovství. Spadají sem např. testy mateřství, o které nás ojediněle žádají rodiče při podezření na záměnu novorozenců (znáte např. ze seriálu Kukačky), nebo po provedeném umělém oplodnění, abychom ověřili, zda se skutečně jednalo o jejich embryo. Dále se jedná o testy sourozenectví, o které většinou projevují zájem lidé ve vyšším věku, kdy rodiče už nežijí. Setkáváme se ale i s mnoha méně standardními požadavky, a proto tyto testy vždy vypracováváme po předchozí konzultaci a zhodnocení možností testování (předpokládané příbuzenské vztahy, osoby k dispozici pro testování, předpokládaná pravděpodobnost úspěšného výsledku). Podle konkrétního případu stanovujeme také individuální cenu. U testů příbuzenství není nutné ověření totožnosti testovaných osob. Odběr DNA si testované osoby provádí samy pomocí odběrové sady, kterou pro tento účel zasíláme poštou. Lze si tak odběr provést v soukromí domova. Případně je možné provést odběr v naší společnosti v Praze 6 po předchozím objednání ZDE. Součástí výsledku testu příbuzenství jsou identifikační údaje testu (číslo případu, čísla testovaných vzorků), výpis vybraných testovaných DNA markerů, slovní zhodnocení výsledku testu včetně pravděpodobnosti příbuzenství. Lhůta vypracování výsledků je závislá na komplikovanosti případu.

Dvojvaječná dvojčata se vyvíjejí ze dvou různých vajíček, která jsou oplodněna každé jednou spermií. Každé z dvojvaječných dvojčat je před narozením vyživováno svojí placentou. Tím, že se obě dvojčata vyvíjí z jiného vajíčka a spermie, se vlastně podobají klasickým sourozencům. Mohou a nemusí si být podobná a mohou a nemusí mít stejné pohlaví. Jejich genetická výbava není shodná.

Jednovaječná dvojčata se vyvíjí pouze z jednoho vajíčka a jedné spermie, ale zárodek se pak rozdělí na 2 embrya. Jednovaječná dvojčata mívají tedy společnou placentu, stejné pohlaví a z více než 95% shodnou DNA. U čtvrtiny jednovaječných dvojčat však dochází k rozdělení na 2 embrya už do tří dnů po oplodnění vajíčka a každé z dvojčat má pak svou vlastní placentu podobně jako je tomu u dvojvaječných dvojčat. Ovšem jejich genetická výbava je na rozdíl od dvojvaječných dvojčat shodná. Porovnáním DNA obou dvojčat tedy dokážeme jednoznačně určit jejich vaječnost.

Výsledkem testu vaječnosti dvojčat jsou identifikační údaje testu (číslo případu, čísla testovaných vzorků), výpis 17 testovaných DNA markerů, slovní zhodnocení výsledku testu včetně potvrzení/vyvrácení jednovaječnosti dvojčat. Výsledky obdržíte standardně do 5 pracovních dnů.

DNA lze získat velmi snadno bez nutnosti odběru krve, ze stěru ústní dutiny. Odběr se provádí jemným kartáčkem stěrem z vnitřní strany úst (tzv. bukální stěr). Je bezbolestný, bezpečný a rychlý. Alespoň půl hodiny před odběrem je nutné nepít, nejíst, nekouřit, nežvýkat žvýkačku a ničím si nevyplachovat ústa.

DNA se izoluje z buněk bukální sliznice od každé testované osoby. Vyizolovaná DNA je podrobena enzymatické reakci, při které jsou namnoženy předem stanovené úseky DNA, tzv. genetické markery. Tyto markery vytvářejí charakteristický genetický profil každého jedince, který se skládá ze 16 STR mikrosatelitních markerů a 1 markeru pro určení pohlaví (celkem tedy 17 testovaných DNA markerů).

Princip stanovení otcovství je založen na porovnání genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce. Pokud jsou u dítěte nalezeny markery, které domnělý otec nemá (stačí dva a více), lze se 100% jistotou otcovství vyloučit. Pokud profily dítěte a domnělého rodiče vykazují shodu, lze otcovství potvrdit s jistotou, která je velmi blízká 100 %. Kromě určování otcovství lze analýzou DNA potvrdit či vyvrátit i jiné příbuzenské vztahy, například pokrevnost sourozenců atd.

Před odběrem vzorku je potřeba podepsat „Souhlas se zpracováním Vašeho DNA vzorku“, který je součástí odběrové sady. Souhlas se vztahuje na celé období zpracování, tzn. na celou dobu získávání vzorků, provádění DNA analýz, sestavování DNA profilu a interpretace výsledků. Dále se souhlas vztahuje na následné uchování vzorků DNA a souvisejících genetických dat v ochranné lhůtě 6 měsíců od předání výsledků. Během této ochranné lhůty je možno podávat k výsledkům testu konzultace nebo test rozšířit o testování dalších osob. Po uběhnutí této ochranné lhůty pominul účel zpracování a veškeré DNA vzorky a související genetická data jsou zlikvidovány.

Šestiměsíční ochranné lhůty se lze také zříci a zažádat o likvidaci vzorků a dat ihned po odeslání výsledků.