Co je Y-chromozom?

Lidská DNA je velká molekula rozdělená do 23 různých částí, tzv. chromozomů. Ty jsou uloženy v jádře buňky. Je to podobné, jako když jsou data v počítači uložena na několika harddiscích. Ve skutečnosti ale 23 chromozomů obsahují pouze naše pohlavní buňky (spermie a vajíčka). Při splynutí spermie s vajíčkem se 23 chromozomů od matky potká s 23 chromozomy od otce a nově vzniklá buňka (tzv. zygota) stejně jako všechny další z ní vznikající buňky mají pak chromozomů 46. Ve všech buňkách lidského těla (kromě vajíček a spermií) jsou tedy přítomné od každého chromozomu dvě varianty - jednu dědíme od matky a druhou od otce. 22 z 23 dvojic chromozomů určuje, jaké budou tělesné a duševní znaky člověka bez ohledu na to, zda je žena či muž. Poslední dvojice chromozomů se nazývá pohlavní, protože určuje pohlaví a pohlavní znaky člověka. Ženy mají dvojici pohlavních chromozomů XX (dědí od matky i otce pohlavní chromozom X), muži XY (dědí od matky chromozom X a od otce chromozom Y). Chromozom Y je tedy předáván výhradně z otce na syna a ženy ho zdědit nemohou. V průběhu generací se Y-chromozom téměř nemění, mutuje jen asi jednou za 500 let (bez dopadu na zdraví člověka), a proto je ideální pro studium původu otcovské linie.

Y chromozom se dědí v téměř nezměněné podobě z generace na generaci, a nese tak informace o geografickém původu otcovské linie staré až tisíce let.

Co děláme s Vaším vzorkem?

Ve Vašem vzorku analyzujeme 18 úseků DNA na mužském pohlavním chromozomu Y. Tyto úseky jsou u každého člověka různě dlouhé (tzv. variabilní oblasti). Vyšetřením jejich délky získáme sadu číselných hodnot – tzv. Y-profil, který definuje Vaši příslušnost ke konkrétní haploskupině.

Test lze provést pouze z mužských vzorků. Ženy musí pro analýzu dodat vzorek osoby mužského pohlaví pokrevně spřízněné s jejich otcovskou linií. Ideálně od jejich otce, bratra, strýce z otcovy strany, bratrance z otcovy strany, apod. Vhodné vzorky jsou v následujícím schématu označeny hvězdičkou.

K čemu je dobré je znát Y- profil a haploskupinu?

Y-profil určuje příslušnost ke konkrétní otcovské haploskupině a je vhodné ho znát pro zjištění geografické lokalizace původu předků v otcovské linii. Genetickým mapováním světové populace bylo zjištěno, jaké konkrétní typy Y-genetických profilů se vyskytují v různých geografických oblastech, jakou mají historii a jaké stáří. Typ Y-genetického profilu (resp. příslušnost k dané otcovské haploskupině) tedy odráží původ svého nositele. Y-profil lze dále porovnat se světovou referenční databází Y-profilů a zjistit tak lokalizaci nositelů shodného genetického profilu. Otcovské linie všech těchto nositelů shodného profilu vychází ze společného prapředka a jedná se tedy o vzdálené genetické bratrance. Kromě toho lze Y-profil využít při hledání spojitosti mezi genetikou a příjmením, tzn. Y-Genograf testem lze potvrdit či vyvrátit genetickou příbuznost (společného předka) dvou mužských linií, které mají shodná příjmení.

Jaký je rozdíl mezi základní a rozšířenou verzí testu?

Y-Genograf nabízíme ve 3 verzích: základní bez certifikátu, základní s certifikátem, rozšířená (tzv. GENEA) s certifikátem.

Ke všem verzím nabízíme ZDARMA přístup do České národní genografické databáze, prostřednictvím které máte možnost kontaktovat uživatele se shodnými variacemi a případně tak najít své příbuzné. Více o databázi + vstup do databáze ZDE.

V ZÁKLADNÍ VERZI analyzujeme 18 variabilních oblastí na Y-chromozomu, čímž určíme Váš Y-profil a haploskupinu. Výsledek testu může mít podobu REPREZENTATIVNÍHO CERTIFIKÁTU s mapou migračních tras předků a různými zajímavostmi, nebo – v ZÁKLADNÍ VERZI BEZ CERTIFIKÁTU – jen prostého sdělení Y-profilu a haploskupiny bez dalšího vysvětlovaní. Tato verze je určena pro ty z Vás, kteří chtějí pouze určit haploskupinu a umožnit vstup a zadání svého Y-profilu do naší České Národní Genografické databáze. ROZŠÍŘENÁ VERZE GENEA® je nejpodrobnější analýza DNA k určení Vašeho původu. Kromě 18 základních Y-markerů je analyzováno dalších 21 expertních markerů. Testované osobě je určena tzv. podskupina, neboli podvětev již určené haploskupiny, která byla stanovena základním Y-Genograf testem. Certifikát mimo informace, které obsahuje již základní Y-Genograf test navíc zahrnuje detailnější popis migrace Vašich předků a výpis hodnot 21 expertních markerů.

Co je mitochondriální DNA?

Kromě jádra buněk, ve kterém je přítomna „klasická“ DNA, bychom DNA našli i v další části buňky (organele), a tou je mitochondrie. Mitochondrii můžeme přirovnat k „elektrárně“ uvnitř buňky, protože vyrábí energii potřebnou pro průběh všech biochemických reakcí. Mitochondriální DNA (značíme ji mtDNA) je naprosto odlišná od té jaderné a platí pro ni trochu jiné zákonitosti. Předně je mtDNA uspořádána do kruhu a ne do chromozomů a tím se podobá spíše bakteriální DNA. Celkově tvoří jen malý zlomek genetické informace člověka, protože obsahuje jen 37 genů a všechny jejich produkty (bílkoviny) využívá mitochondrie sama pro své fungování. Nejzajímavější na mtDNA je ale to, že se dědí pouze od matky. Jedná se tedy o tzv. maternální dědičnost, kdy matka předává svou mtDNA všem svým potomkům (dcerám i synům), zatímco otec jim svou mtDNA předat nemůže. Této skutečnosti se využívá zejména při studiu rodokmenů a rodinných vazeb po mateřské linii nebo např. i pro studium migrace předků.

Mitochondriální DNA, neboli mtDNA, se dědí pouze od matky (jedná se o tzv. maternální dědičnost). Matka předává svou mtDNA všem svým potomkům (dcerám i synům), zatímco otec jim svou mtDNA předat nemůže.

Co děláme s Vaším vzorkem?

Váš vzorek potřebujeme k tomu, abychom se podívali, jak vypadá Vaše mitochondriální DNA v oblasti označované jako HVR1. Tím získáme mateřský genetický profil (Mt-profil), který definuje Vaši příslušnost k mateřskému klanu. Test lze provést z mužských i ženských vzorků.

K čemu je dobré znát mateřský profil a klan?

Mateřský klan určuje prehistorii testované mateřské linie v řádu tisíců až desítek tisíců let. Genetickým mapováním světové populace bylo zjištěno, že určité mateřské klany se vyskytují v určitých geografických lokalitách četněji, zatímco v jiných méně, mají odlišnou historii a různé stáří. Porovnáním mateřského profilu s profily získanými v různých geografických lokalitách nebo mezi různými etniky lze určit příslušnost k mateřskému klanu, a tím i nejpravděpodobnější původ testované linie. Mateřský profil lze dále srovnávat s mateřskými profily jiných osob a tím potvrdit či vyvrátit předpokládanou příbuznost dvou mateřských linií při genealogickém pátrání. Nejvíce pravděpodobná časová existence mateřského předka je při plné shodě mateřského profilu v oblasti HVR1 dle současných poznatků zhruba 100 generací v minulosti.

Jaký je rozdíl mezi základní a rozšířenou verzí testu?

Mt-Genograf nabízíme ve 3 verzích: základní bez certifikátu, základní s certifikátem, rozšířená (tzv. GENEA) s certifikátem.

Ke všem verzím nabízíme ZDARMA přístup do České národní genografické databáze, prostřednictvím které máte možnost kontaktovat uživatele se shodnými variacemi a případně tak najít své příbuzné. Více o databázi + vstup do databáze ZDE.

V ZÁKLADNÍ VERZI analyzujeme již zmiňované variace v oblasti HVR1, čímž určíme Váš mt-profil a klan. Výsledek testu může mít podobu REPREZENTATIVNÍHO CERTIFIKÁTU s mapou migračních tras předků a různými zajímavostmi, nebo – v ZÁKLADNÍ VERZI BEZ CERTIFIKÁTU – jen prostého sdělení profilu a klanu bez dalšího vysvětlovaní. Tato verze je určena pro ty z Vás, kteří chtějí pouze určit mateřský klan a umožnit vstup a zadání svého profilu do naší České Národní Genografické databáze. ROZŠÍŘENÁ VERZE GENEA® je nejpodrobnější genografická analýza DNA k určení Vašeho původu po mateřské linii. Je analyzována rozšířená paleta genetických variací v mt-DNA a výsledný CERTIFIKÁT proto obsahuje výpis detekovaných variací nejen v HVR1, ale i v HVR2 oblasti. Ve srovnání se základním testem tak může být geografická oblast nejvíce pravděpodobného původu konkretizována na území jednotlivých současných států. Mimo všechny informace, které jsou již obsaženy v Mt-Genograf testu, certifikát verze GENEA obsahuje určení tzv. podklanu a na základě něj i detailnější popis migrace.